Aanbesteding

Kiest u voor een aanbesteding? Dit is vaak een complex proces waarbij veel regelgeving om de hoek komt kijken. Wij hebben veel ervaring met aanbestedingen en werken reeds samen met verschillende partners en instanties. Wij ontzorgen u tijdens het proces en kunnen door onze jarenlange ervaring efficiënt werken.

Aangesloten bij Code Verantwoordelijk marktgedrag

De kern van deze code is: fatsoenlijk zaken doen. Met het ondertekenen van de code geven opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen aan dat zij verantwoord en met respect opdrachten verlenen, aannemen en uitvoeren. Daarmee geeft de code een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland.

Ze geeft aan wat gewenst marktgedrag is en biedt marktpartijen een concrete leidraad hoe te handelen om zowel een goede sociale als zakelijke opbrengst te realiseren. Kijk hier voor meer informatie over de Code Verantwoordelijk marktgedrag.

Keuze beste procedure: aanbesteding

De keuze voor de manier waarop u een opdracht in de markt zet is mede afhankelijk van de (geraamde) opdrachtwaarde.

Als u als aanbestedende dienst het voornemen heeft om een opdracht te verstrekken kunt u verplicht zijn om de Aanbestedingswet na te leven. Op Europees niveau zijn drempelwaarden vastgesteld.

Hieronder sommen we een aantal tips op die vanuit de Erkende Project Verhuizers zijn opgesteld.

Jan de Jong Verhuizingen is sterk in verhuiswerk2

Tips voor opdrachtgevers

Informeer verhuisbedrijven tijdig

Zorg dat potentiële inschrijvers zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van een op handen zijnde aanbesteding. Zij kunnen dan de benodigde capaciteit vrijmaken.

Investeer in relaties met verhuisbedrijven

Een actieve benadering van potentiële inschrijvers kan ook bijdragen aan een breder aanbod. Informeer de verhuisbedrijven rechtstreeks over aanbestedingen en/of organiseer een informatie-/kennismakingsbijeenkomst. Op die manier krijgen potentiële inschrijvers een beter beeld van de opdracht en krijgt u ook direct een gevoel bij de verschillende partijen.

Kies de juiste opdrachtgrootte 

Voor u als opdrachtgever kan het praktisch lijken om grote opdrachten in één keer aan te besteden en tijdens de uitvoering maar met één of enkele verhuisbedrijven te maken te hebben. Het aantal inschrijvers bij grote opdrachten is echter beperkt. U profiteert dus niet maximaal van de marktwerking. Bij splitsing in verschillende kleinere opdrachten (percelen) biedt u daarvoor wel ruimte.

Maak het aantrekkelijk om in te schrijven 

Motiveer verhuisbedrijven om mee te doen met een aanbesteding. Het maken van een goede offerte kost tijd en geld. Dat is soms een hoge drempel om mee te doen met aanbestedingen. Maak het daarom als opdrachtgever voor verhuisbedrijven zo aantrekkelijk mogelijk.

Stel geen onnodige eisen

Als opdrachtgever kunt u op basis van uw uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en/of gunningscriteria ("eisen") bepalen wie de opdracht zou kunnen uitvoeren. Deze eisen zijn vanzelfsprekend bedoeld om te voorkomen dat u offertes krijgt van verhuisbedrijven die ongeschikt zijn om de verhuizing te verrichten. Te strenge eisen kunnen echter ook in uw nadeel werken. Stel daarom bijvoorbeeld geen onnodig hoge eisen aan de kredietwaardigheid van bedrijven, aan de gewenste ervaring, enzovoort.

Stimuleer samenwerking 

U kunt meerdere kleine verhuisbedrijven de mogelijkheid bieden gezamenlijk in te schrijven. U kijkt dan naar de gezamenlijke competenties van de partijen die een consortium vormen. Ook kunt u bedrijven toestaan om een deel van de verhuizing te laten verrichten door onderaannemers die aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. Essentieel is om in het contract te regelen dat de hoofdaannemer altijd verantwoordelijk blijft voor de verhuizing en ook fungeert als enig en eenduidig aanspreekpunt.

Geef inhoud aan sociaal en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap 

Als professioneel inkoper wordt van u verwacht dat u inkoopt met een maximale duurzame waarde. Dat betekent dat u naast de prijs ook de impact op mens en milieu meeneemt in uw inkoopprijs.

Gebruik EPV-Branchekeurmerk 

De eisen die u stelt, moet u ook controleren. Dit kunt u onder meer doen door te vragen naar een recente kopie van het certificaat branchekeurmerk EPV.

Stadlogistiek Jan de Jong Verhuizingen Groningen
Stadlogistiek hub Jan de Jong Verhuizingen Groningen

Beperkt en efficiënt inzetten van ons wagenpark

Op onze locatie te Groningen (aan de Ringweg) hebben we een hub voor duurzame (last-mile) stadlogistiek. De locatie is een logistiek centrum waar wij goederen en bestellingen van bedrijven ontvangen, eventueel opslaan en bundelen voor levering in de stad. Door leveringen te bundelen en een slimme routeplanning, verminderen wij het aantal logistieke bewegingen en daarmee de inzet van ons wagenpark. De zendingen leveren wij emissievrij af door de inzet van een fietskoerier of elektrisch vervoer. Wij hebben een centrale ligging waardoor medewerkers een kortere reistijd hebben en minder brandstofverbruik.

Visie op duurzaamheid en MVO

Onze missie en aansluitend onze visie is dat wij het beste verhuisbedrijf van de regio Groningen willen zijn, waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke pijler is. Wij realiseren deze missie op basis van de optimalisatie van de volgende kritische performance indicatoren: MVO bewust, goed functionerende medewerkers, hoge klanttevredenheid te onderscheiden in particuliere en zakelijke markt en financieel in control.

Net als veel andere organisaties ondersteunen wij de wens van de overheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende baan te bieden zodat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving en uitzicht houdt op werk en inkomen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Ook binnen Jan de Jong zijn wij hier op verschillende manieren mee bezig. Voor onze particuliere klanten bieden wij de mogelijkheid om kleding en huisraad te doneren aan Stichting Goud Goed. Op deze wijze krijgen meubelstukken en kleding een tweede kans via Kringloopwinkels. Wij nemen op de verhuisdag het huisraad en/of kleding mee en leveren deze in op de locatie in Groningen.

Ook hebben wij contacten met goede doelen zoals de Groningse Uitdaging en Werkpro. Deze doelen helpen wij door bijvoorbeeld inventaris, die wordt geschonken door zakelijke klanten, pro deo te leveren. Wij verzorgen daarvoor het transport, zodat het inventaris op een goede plek komt en niet alleen wordt aangemerkt als stort. Als Erkend Verhuizer ondersteunen wij “De Verhuisfamilie”. De verhuisfamilie ondersteunt mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een verhuizing uit te voeren of te regelen. We helpen mensen die zelf een ontoereikend sociaal netwerken hebben, een beperking ervaren in de gezondheid (lichamelijk, psychisch en / of verstandelijk), of gebrek aan financiële middelen hebben. Vrijwilligers helpen met in- en uitpakken en de verhuizer verzorgt de daadwerkelijke verhuizing. Zo dragen wij graag een steentje niet alleen vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid vanuit Jan de Jong Verhuizingen, maar ook uit persoonlijke beweegredenen vanuit de directie.

Verhuizers in opleiding Jan de Jong Verhuizingen
Neem contact op voor een vrijblijvende offerteVrijblijvende offerte?

Mart helpt graag bij al uw vragen over uw aanstaande verhuizinghelpt u graag.

Vraag direct een offerte aanVraag direct een offerte aan Bel ons op: 050 - 313 91 49Bel ons Mart Dijkstra Mart Dijkstra